Privacybeleid

 1. Persoonlijke gegevens
  1. ‘We/wij’ en ‘ons/onze’ verwijzen naar Challenge MC BVBA, met als vestigingsadres Ter Borcht 46, 2930 Brasschaat en met ondernemingsnummer BE0478 780 914. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, zoals uiteengezet in de privacybeleid.
  2. Onze websites https://challenge-mc.be/, https://werkenophetautosalon.be/, https://travaillerausalondelauto.be/,   https://planet.challenge-mc.be zijn eigendom van ons en worden geëxploiteerd door Challenge MC, het intellectueel eigendom ligt bij Challenge MC. Onze website word gehost door Chocolata, Gitschotellei 173/3, 2600 Berchem, BE0883923089).
  3. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, verzamelen, openbaar maken, overdragen, gebruiken, en wat uw rechten zijn. Neem even de tijd om dit beleid te lezen.
  4.  Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacybeleid of de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek willen indienen om uw rechten, zoals uiteengezet in artikel 4 van huidig privacybeleid, dan kan u contact opnemen met ons door middel van:
   • (a) Een brief per post te versturen, via het voornoemde adres, ter attentie van onze Privacy Officer;
   • (b) Een e-mail te sturen naar onze Privacy Officer op het daartoe voorziene e-mailadres: hello@challenge-mc.be . Uw verzoek zal binnen één maand na ontvangst worden behandeld. Indien de complexiteit van uw verzoek dit niet toelaat, zal deze termijn verlengd worden tot twee maanden. De beslissing tot verlenging van de termijn zal u binnen de maand worden meegedeeld.

    Indien wij niet in de mogelijkheid zijn om gevolg te geven aan uw verzoek, zal dit eveneens binnen één maand na ontvangst worden meegedeeld. In dat geval beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
  5. Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 24/05/2018.
 2. Waarom en hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen
  1. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatiegegevens (zoals naam, ID-nummer, locatiegegevens, enzovoort) die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren (als een natuurlijk persoon).
  2. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden en rechtsgronden die hieronder worden vermeld:
   • (a) U kunt een bestaande of voormalige klant of leverancier zijn van ons. In een dergelijk geval gebruiken we uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren over (de status van) respectievelijk onze services of uw services. In dat geval zullen uw persoonlijke gegevens verwerkt worden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst/gerechtvaardigd belang. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in (b) of (c).
   • (b) U bent mogelijk geïnteresseerd in onze services als hostess, promo en event people agencyDaarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor direct marketing om u berichten en nieuwsbrieven te sturen over onze services en ons bedrijf, en gerealiseerde of toekomstige projecten. Wij houden ons tevens het recht voor om de door ons gemaakte foto’s, alsook de door klanten of hostessen bezorgde foto’s te gebruiken voor direct marketing (website, advertenties, sociale media, …). In dit geval zullen uw persoonlijke gegevens verwerkt worden ter behartiging van een gerechtvaardigd belang. Beide partijen hebben er immers belang bij dat de interesse wordt gewekt in ons en de zakelijke relatie door u op de hoogte te houden van relevante informatie over onze services en ons bedrijf.
   • (c) U bent een host/hostess en u wenst deel uit te maken van ons team. Om u optimaal te kunnen presenteren naar onze klanten, voorziet u ons van foto’s. Daarnaast voorziet u ons ook van info over uw lichaamsbouw en info met betrekking tot de betaling van een prestatie of binnen het kader van de verzekering die gelinkt is aan het optimaal uitoefenen van deze prestatie. Als agentschap fungeren wij als processor van uw gegevens. Met de info die u ons ter beschikking stelt, presenteren wij u in een optimaal kader met een contract van tewerkstelling of samenwerking als finale actie. Deze contracten zijn gekaderd in events en promotiecampagnes. Wanneer wij foto’s of persoonlijke gegevens delen met onze klant, kadert dit enkel binnen een optimale presentatie met hierin een uiteindelijke boeking als doel. In dit geval zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de overeenkomst.
   • (d) We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens om onze website te ondersteunen en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Dit omvat het waarborgen van de beveiliging, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en de conditie van de website. In dit geval zullen uw gegevens verwerkt worden ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.
   • (e) We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de rechten die we hebben volgens de geldende wet uit te oefenen of af te dwingen, zoals voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze verplichtingen na te komen, zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving. In dit geval zullen uw persoonsgegevens aangewend worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  3. U Kunt zich op elk moment afmelden voor berichten zoals uiteengezet in doelstelling 2.2 (b) of 2.2 (c) (voor direct marketing) middels de procedure die in onze berichtgeving wordt vermeld.
  4. Om de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken, kunnen volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt:
   • (a) Contactgegevens (rechtstreeks door u verstrekt): We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u ontvangen wanneer (i) u het ‘Ja, ik wil Challenger worden-formulier’ invult op onze website ( https://challenge-mc.be/nl/join), (ii) u gebruikmaakt van onze services, (iii) wij u om informatie vragen wegens de mogelijkheid om gebruik te maken van uw services of, (iv) wij gebruikmaken van uw services. In dergelijke gevallen ontvangen en verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, taalvoorkeur, studieniveau, diploma’s, lengte, confectiematen, schoenmaten, haarkleur, zichtbare piercings/tattoo’s, bezit rijbewijs, bezit wagen, type wagen, beroep, professionele ervaring, hobby’s, persoonlijke karakteristieken, talenkennis, ID-nummer, rijksregisternummer, statuut, IBAN-nummer, al dan niet ingeschreven als werkzoekende, burgerlijke staat, naam partner, geboortedatum partner, beroep partner, partner zonder inkomen, gehandicapte partner, personen ten laste, beschikbaarheid, favoriete auto, motivatie tot inschrijving, bedrijf/organisatie, BTW-nummer. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden die worden uiteengezet in artikel 2.2(a), 2.2 (b), en/of 2.2(c). We moeten dergelijke persoonlijke gegevens verwerken om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen, zoals die gelden voor onze potentiële of werkelijke werkrelatie en/of contractuele verbinding.
   • (b) Visitekaartjes: Als u ons voorziet van een visitekaartje tijdens een evenement of een ontmoeting, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, bedrijf/organisatie, BTW-nummer, rekeningnummer, website, taalvoorkeur. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de doeleinden die worden uiteengezet in artikel 2.2(b) en/of 2.2 (c).
  5. Indien u de leeftijdsgrens van 16 jaar nog niet hebt bereikt, zullen uw persoonsgegevens slechts worden verwerkt nadat wij daartoe een schriftelijke toestemming of machtiging tot toestemming hebben ontvangen van uw ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Indien u evenwel minderjarig bent, maar de leeftijdsgrens van 16 jaar wel heeft bereikt, zal u hiertoe schriftelijke toestemming moeten geven.
  6. Mocht de rechtsgrondslag voor het werken van persoonlijke gegevens uw toestemming zijn, dan zult u te allen tijde het recht hebben om uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking uitgevoerd voor het intrekken van uw toestemming. Mocht de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens ons rechtmatig belang zijn, dan heeft u het recht bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, zoals uiteengezet in artikel 4.12 van dit privacy beleid.
  7. De verzamelde gegevens zullen enkel worden aangewend voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.
 3. Retention of your data and deletion
  1. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een specifiek doel. Aangezien het voor ons echter niet mogelijk is van tevoren een dergelijke periode te specifiëren, wordt de bewaarperiode als volgt vastgesteld:
   • (a) Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor de verlening van services aan u of uw services aan ons, zoals uiteengezet in artikel 2.2 (a), worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig om de services te verlenen en worden opgeslagen en gebruikt voor direct marketing. De gegevens zullen maximaal gedurende 5 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.
   • (b) Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt via het inschrijvingsformulier ‘Ja, ik wil Challenger worden’ op https://challenge-mc.be/nl/join en op https://challenge-mc.be/nl/contact#question, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor onze dienst als agentschap. In het geval dat onze samenwerking niet opgestart wordt of tot een einde komt, bewaren wij deze gegevens maximaal 5 jaar en worden deze erna permanent verwijderd.
   • (c) Gebruiksgegevens worden opgeslagen en bewaard voor zolang dergelijke gegevens nuttig zijn voor de ondersteuning van de website. De gegevens zullen in ieder geval verwijderd worden 5 jaar na het laatste gebruik ervan.
  2. Mocht u uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en een dergelijk bezwaar gegrond is, dan verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uit onze databases. Houd er rekening mee dat we de persoonlijke gegevens bewaren om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden nageleefd en alleen om te zorgen dat u geen verdere berichten van ons ontvangt.
  3. Het voorgaande zal ons er echter niet van weerhouden om informatie en inhoud te bewaren voor wettelijke doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, de uitoefening of verdediging van een wettelijke claim , bewijsdoelstellingen, back-up, administratie en de uitvoering van andere wettelijke verplichtingen die we mogelijk hebben.
  4. Om de optimale presentatie van onze host(esse)s en klanten/projecten te bevorderen, maken wij gebruik van volgende social media en web tools: Facebook, Instagram, Mailchimp, Sendgrid. Wij volgen kort op of deze bedrijven deel uitmaken van de privacyschildlijst. Zie meer info in punt 5.5. Onze IT-services en IT-safety services maken deel uit van Heens IT (Hoge Kaart 206, 2930 Brasschaat, BE0477.239.604). Onze systemen zijn via hen optimaal geüpdatet om alle risico’s voor datalekken onbestaand te maken.
 4. Uw rechten
  1. In dit artikel worden uw voornaamste rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vermeld. We hebben geprobeerd deze samen te vatten op een duidelijke en leesbare manier.
  2. Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1.4 van dit privacybeleid. We reageren zonder onnodige vertraging op uw verzoek, maar in elk geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Mocht een verlenging nodig zijn van de termijn voor het reageren op uw verzoek of mochten we geen actie ondernemen op uw verzoek, dan stellen wij u hiervan in kennis. In dit laatste geval hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.
   Het recht op inzage
  3. U heeft het recht om op ieder ogenblik een verzoek in te dienen tot inzage in uw persoonsgegevens.
  4. U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, mits dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie wordt gratis verschaft, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding te rekenen mocht u nog meer kopieën aanvragen.
   Het recht op rectificatie
  5. Als de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben, onnauwkeurig of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze informatie te rectificeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.
   Het recht om gegevens te laten wissen (het recht om vergeten te worden)
  6. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht uw persoonlijke gegevens te wissen zonder onnodige vertraging. Dit is mogelijk indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
   • (a) De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt
   • (b) U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrondslag;
   • (c) De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
   • (d) De betrokkene heeft bezwaar gemaakt en er is geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde grond voor de verwerking;
   • (e) Het wissen van gegevens is noodzakelijk om wetgeving van de EU of België na te leven.
  7. Er gelden bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens te laten wissen. Deze uitzonderingen omvatten die gevallen waarin verwerking noodzakelijk is:
   • (a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en op vrijheid van informatie;
   • (b) voor het naleven van een wettelijke verplichting; of
   • (c) voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  8. Het recht op het beperken van gegevensverwerking
   U heeft het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijkegegevens wordt beperkt (dit houdt in dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   • (a) u de nauwkeurigheid van gegevens betwist (en alleen zolang als het duurt om de nauwkeurigheid te verifiëren);
   • (b) de verwerking onrechtmatig is en u beperking verzoekt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op het wissen van gegevens);
   • (c) we de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u persoonlijke gegevens vereist voor vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of
   • (d) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.
  9. Behalve ons recht om uw persoonlijke gegevens op te slaan, kunnen we het nog steeds op andere wijze verwerken, maar alleen:
   • (a) met uw toestemming;
   • (b) voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
   • (c) voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
   • (d) om redenen van gewichtig algemeen belang.
  10. We informeren u voordat we de beperking van gegevensverwerking opheffen.
   Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
  11. Wanneer uw toestemming de rechtsgrondslag is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en dergelijke verwerking automatisch wordt uitgevoerd, heeft u het recht uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare indeling. Dit recht geldt echter niet wanneer dit nadelige gevolgen zou hebben voor de rechten en vrijheden van anderen.
  12. U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten overdragen, als dit technisch mogelijk is, en/of uw persoonlijke gegevens op een eigen apparaat op te slaan voor verder persoonlijk gebruik.
   Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
  13. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen in zoverre dat de rechtsgrondslag voor verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
   • (a) de uitvoering van een taak voor het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
   • (b) legitieme belangen die door ons of een derde partij worden nagestreefd.
  14. Als u een dergelijk bezwaar maakt, houden we op met de verwerking van persoonlijke gegevens tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is bedoeld voor het vastleggen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  15. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het doel van direct marketing (inclusief profilering voor het doel van direct marketing). Als u een dergelijk bezwaar maakt, stoppen we met de verwerking van uw gegevens voor dit doel.
   Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  16. Als u van mening bent dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken inbreuk maakt op de wet op gegevensbescherming, heeft u een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werklocatie of de locatie waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. In België kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be), https://www.privacycommission.be/nl/contact.
 5. De verstrekking van uw persoonlijke gegevens aan anderen
  1. Om u te kunnen voorzien van onze services en om een database bij te houden met uw contactgegevens, werken we met een externe serviceprovider voor het verwerken en opslaan van uw persoonlijke gegevens. We werken met de volgende serviceproviders:
   • (a) databases/hosting: Challenge MC
   • (b) cloudplatform: Office 365 en Nomadesk
   • (c) websitehost: Chocolata
  2. Als u een klant van ons bent, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de leveranciers die we hebben gecontracteerd of willen contracteren om onze services aan u te kunnen leveren. Als u een leverancier van ons bent, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan onze klanten om u voor te stellen als een mogelijke leverancier, of tijdens het leveren van de services.
  3. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken voor het geval dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. We kunnen ook persoonlijke gegevens openbaar maken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wettelijke verplichtingen liggen in het kader van de betaling van de opdracht, het verzekeren van de persoon die de opdracht uitvoert, het optimaal presenteren en correct doorgeven van de uiterlijke kenmerken van onze hostesses, promo en event people. Informatie zoals Godsdienst, Ras, Politieke voorkeur, Gezondheidstatus, Seksuele geaardheid, Lidmaatschap Vakbond en Strafrechterlijk verleden behoren niet tot deze gegevens.
  4. Als zodanig maken we geen persoonlijke gegevens openbaar aan onze social media-partners. We maken echter wel gebruik van social media-plugins om u naar onze social media-kanalen te verwijzen en u de mogelijkheid te bieden onze content te benutten. Deze social media-kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo en Pinterest. Wanneer u een item deelt via Twitter, LinkedIn, een item leuk vindt met gebruikmaking van 'Vind ik leuk' op Facebook, een op onze website ingesloten video bekijkt via Vimeo, of klikt op een link naar ons profiel op een social media-kanaal, kan een dergelijke serviceprovider van social media persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op een dergelijk kanaal. In een dergelijk geval fungeert de social media-serviceprovider als beheerder.
  5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een dergelijke social media-serviceprovider. Neem even de tijd om het privacybeleid van de voornoemde bedrijven te leren kennen. We hebben ter informatie de relevante links toegevoegd (deze kunnen van tijd worden gewijzigd door de relevante serviceprovider):
 6. Internationale gegevensoverdracht
  1. Wij zullen ervoor zorgen dat een overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt met passende veiligheidsmaatregelen. Aangezien we gebruikmaken van Google Services, kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen.
  2. Op het moment van publicatie van dit privacybeleid is Google in het bezit van een Privacy Shield-certificering. Mocht het Privacy Shield om welke reden dan ook ongeldig worden verklaard of Google niet langer voldoen aan de verplichtingen van het Privacy Shield, dan zullen we zorgen dat andere veiligheidsmaatregelen, zoals de contractbepalingen verschaft door de Europese Commissie, worden aangewend om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
  3. U machtigt ons hierbij om uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte over te dragen.
 7. Cookies
  1. Onze website maakt gebruik van cookies:
   First party cookies
   Naam cookie
   Type cookie
   Bewaarduur
   october_sessionfunctionele cookie1 minuut
   klaro functionele cookie 1 jaar 

   Third party cookies
   Naam cookie
   Type cookie
   Bewaarduur
   _gaanalytische cookie2 jaar
   _gat analytische cookie 1 minuut 
   _gid analytische cookie 24 uur 
 8. Aanpassingen van het privacybeleid
  1. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen in functie van de actuele nationale wetgeving. Aangezien elke wijziging direct op u van invloed is, verzenden we u het privacybeleid opnieuw en vragen we waar nodig uw toestemming.